Strona główna

W imieniu organizatorów Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakładu Prawa Pracy w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Prawa Pracy i Polityki Społecznej zapraszamy do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania”, która odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Pod wpływem takich procesów zachodzących we współczesnym świecie, jak globalizacja, wzrost konkurencyjności oraz rozwój nowoczesnych technologii pożądaną cechą stała się elastyczność. W dziedzinie zatrudnienia elastyczność odznacza się zdolnością firmy (pracodawcy) do dostosowania struktury, wielkości i kwalifikacji pracowników do zmieniających się potrzeb. Dążenie do elastyczności wpływa na rynek pracy i model zatrudnienia pracowników, prowadzi do pojawienia się nowych atypowych, pracowniczych i niepracowniczych, form zatrudnienia, które w mniejszym lub większym stopniu, odbiegają od „typowego” modelu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, świadczonej w siedzibie pracodawcy w określonych ramach czasowych.

Z rozwojem atypowych form zatrudnienia wiążą się różnorodne korzyści i zagrożenia. Stosowanie atypowych form zatrudnienia może prowadzić do wzrostu wydajności, konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, a w konsekwencji całej gospodarki, jak również wpływać pozytywnie na sytuację pracowników dzięki możliwości osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym i prywatnym pracownika. Równocześnie atypowe zatrudnienie częściej charakteryzuje niepewność, niestabilność i brak poczucia bezpieczeństwa. Ze względu na doniosłe skutki społeczne i gospodarcze, jakie wiążą się ze stosowaniem wskazanych form zatrudnienia, są one przedmiotem dużego zainteresowania badaczy oraz decydentów politycznych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Konferencja będzie płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat nowych form zatrudnienia pracowników. W trakcie konferencji zostanie podjęta próba wskazania i oceny szans i zagrożeń, jakie w dziedzinie zatrudnienia pociąga za sobą stosowanie nowych formy zatrudnienia i jak na wyzwania z tym związane powinno odpowiadać ustawodawstwo pracy. Jej uczestnikami będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problematyką nowych form zatrudnienia.

Językami konferencji będą język polski i język angielski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej i sesji tematycznych będą tłumaczone symultanicznie na język polski i język angielski. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji możliwość publikacji referatów w recenzowanej monografii.

Zadanie: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania" finansowane jest w ramach umowy 750/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

realizacja: aku studio